Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 

  REKONWERSJA KADR

 

Rekonwersja – to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno –zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej Wojska Polskiego. Realizowana obecnie nowa strategia rekonwersji zakłada stworzenie dynamicznej i mobilnej struktury organizacyjnej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.

Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności.

 Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej.

 Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:

·         żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);

·         byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych).

Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 Zasady udzielania pomocy rekonwersyjnej:

 Pomoc rekonwersyjna, tj. przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, odbywanie praktyk zawodowych lub pośrednictwo pracy, przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej:

·         doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową, co najmniej trzy lata;

·         przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa prac na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej cztery lata;

·         praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat.

 Osoby nie objęte pomocą.

 Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek:

·         zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

·         prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

·         prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

·         skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;

·         prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 Formy pomocy rekonwersyjnej.

·         doradztwo zawodowe;

·         przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;

·         pośrednictwo pracy;

·         praktyki zawodowe.

Doradztwo zawodowe.

 Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki rozmowie z doradcą zawodowym poznasz praktyczne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się korzystnie prezentować swoją osobę wobec pracodawcy. Uzyskasz także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomoże Ci też w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego).

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki  kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.

Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych.

 Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

·         resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;

·         prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;

·         możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;

·         metodami poszukiwania pracy.

 Przekwalifikowanie zawodowe.

 Przekwalifikowanie zawodowe jest formą pomocy finansowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać już od chwili otrzymania od organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego przed ostatecznym zwolnieniem. Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscu zamieszkania lub poza tą miejscowością, należy uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego. W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztu szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Przyznana decyzją Dyrektora WBE kwota jest przelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję. W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenie przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także - po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury - uzyskać całkowitą lub częściową refundacją poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszana o podatek i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej w formie pisemnej.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do Dyrektora WBE. za pośrednictwem właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego) ośrodka aktywizacji zawodowej.

 Pośrednictwo pracy.

 Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

·         udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

·         upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;

·         udzielanie pracodawcą informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszona oferta pracy;

·         inicjowanie i organizowanie kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami;

·         współdziałaniu z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.

 Praktyki zawodowe.

 Praktyki zawodowe to forma pomocy w zakresie pozyskania miejsca pracy poza jednostką. Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych , na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

 Zakres pomocy finansowej.

 W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

·         doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;

·         przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;

·         zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

·         nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

 Zasady finansowania.

 Pomoc rekonwersyjna przysługuje na 2 lata przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po odejściu z wojska. Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, wynosi 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek.
Przysługuje zwrot kosztów w przypadku:

·         przejazdy – 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (powyżej 50km);

·         noclegi – 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach.

 Warunki uzyskania pomocy rekonwersyjnej.

 ·         wybór kierunku szkolenia;

·         wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;

·         zredagowanie wniosku;

·         zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;

·         przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych do (w) WKU (JW.);

·         pozytywna decyzja dyrektora WBE.

 Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela dyrektor WBE w formie decyzji.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku   kierowanego do dyrektora WBE, za pośrednictwem kierownika OAZ złożonego w jednostce wojskowej.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do dyrektora  WBE. za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
POMOC PAŃSTWA DLA „ŻOŁNIERZY REZERWY” – na podstawie ustawy 20 kwietnia 2004r  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insh rynku pracy, przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków  Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększenia efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

* Żołnierze zawodowi / żołnierze w okresie wypowiedzenia:

• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;*
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Zezwolenie dowódcy;
• Pismo przewodnie napisane przez dowódcę;**
• Decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji;***
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej.
• Oświadczenie woli ****

* Byli żołnierze zawodowi (emeryci):

• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Rozkaz zwalniający (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej (Świadectwo służby potwierdzone przez komendanta WKU lub szefa WSZW).

Do dokumentów składanych w JW, WKU, WSzW nie dołącza się: faktur, rachunków, dyplomów, certyfikatów, świadectw itp.

W/w dokumenty przedstawia się Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku po otrzymaniu Decyzji.

Uwaga! Byli żołnierze zawodowi (emeryci), ubiegający się o refundację kosztów szkolenia (studiów), które rozpoczęło się w momencie pełnienia służby (choćby jeden dzień)składają dokumenty wymagane od emerytów, jednak muszą do niech dołączyć także OŚWIADCZENIE DOWÓDCY.WZORY DOKUMENTÓW REKONWERSYJNYCH

Wniosek (o pomoc finansową na przekwalifikowanie zawodowe): żołnierza zawodowegobyłego żołnierza zawodowego lub uprawniony członek rodziny byłego żołnierza zawodowego.

   Jest to podstawowy dokument, który wypełnia (sporządza), uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub uprawniony członek rodziny byłego żołnierza zawodowego ubiegający się o sfinansowanie całości lub części kosztów swojego szkolenia. Złożony przez zainteresowanego wniosek wraz z dołączonymi do niego załącznikami (wykaz obowiązujących załączników przedstawiono we wzorze omawianego wniosku) dowódca jednostki (wniosek żołnierza zawodowego), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) lub komendant WKU (wnioski pozostałych osób uprawnionych) przesyła do odpowiedniego Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem - właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki, czy zamieszkania osoby uprawnionej - Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ) lub Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ).

Wniosek (o skierowanie na praktykę)

 Jest to dokument, który wykonuje uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, który uważa, że odbycie przez niego praktyki zawodowej niezbędne jest do uzyskania zatrudnienia po zwolnieniu go z zawodowej służby wojskowej. Wypełniony, wraz z załącznikami, wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej ds. pomocy rekonwersyjnej. Wykaz obowiązujących załączników do wniosku znajduje się we wzorze omawianego wniosku.

Wniosek do szefa WSzW o wydanie zaświadczenia

 Jest to wystąpienie uprawnionego, byłego żołnierza zawodowego, zainteresowanego pracą na jednoznacznie określonym stanowisku związanym z obronnością kraju, do szefa odpowiedniego WSzW o wydanie zaświadczenia stwierdzającego jego predyspozycje do zajmowania wskazanego stanowiska.

Oświadczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z przekwalifikowaniem zawodowym. 

Oświadczenie żołnierza zawodowego o wysokości poniesionych kosztów związanych z odbyciem praktyki

 Dokument ten po wypełnieniu (o ile w jednostce nie obowiązują inne dokumenty w tym zakresie) składa w organie finansowym jednostki wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, który za zgodą dowódcy jednostki odbywał praktykę zawodową i w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów nabył prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca praktyki oraz noclegami.

Oświadczenie osoby uprawnionej do pomocy rekonwersyjnej o wysokości poniesionych kosztów związanych ze szkoleniem 

 Dokument ten po wypełnieniu składa osoba, która nabyła - realizując w ramach pomocy rekonwersyjnej szkolenie zawodowe – prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdami do miejsca szkolenia oraz noclegami. Oświadczenie wg przedstawionego wzoru żołnierze zawodowi składają w jednostce /instytucji/ wojskowej a pozostałe osoby we właściwym Wojskowym Biurze Emerytalnym.

Dokument ten sporządza żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej uprawniony do pomocy rekonwersyjnej, który rezygnuje z udziału w zajęciach grupowych. Oświadczenie to dołącza się do akt personalnych żołnierza zawodowego.

Zezwolenie dowódcy na szkolenie 

 Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej traktowany jest jako jego zgoda na podjęcie przez zainteresowanego żołnierza zawodowego szkolenia realizowanego w ramach pomocy rekonwersyjnej.

Zezwolenie dowódcy na praktykę 

 Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej traktowany jest jako jego zgoda na podjęcie przez zainteresowanego żołnierza zawodowego praktyki zawodowej, realizowanej w ramach pomocy rekonwersyjnej.

Wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu

 Część "A" tego dokumentu wypełnia poszukujący pracy w obecności doradcy zawodowego. Część "B" wniosku wypełnia i prowadzi organ rekonwersyjny. Wnioski przechowuje się przez okres 2 lat w trzech grupach: wnioski aktualne, wnioski osób zatrudnionych i wnioski zdezaktualizowane osób niezatrudnionych lub wycofane przez zainteresowanych. Każdy wniosek powinien być zarejestrowany w "rejestrze poszukujących pracy" (zał. nr 13), lub wprowadzone muszą być jego dane do SI "Rekonwersja 2.0" – tam, gdzie jest możliwość jego użytkowania.

Oświadczenie o poniesionych kosztach 

 Dokument ten niezbędnym jest w działalności rekonwersyjnej do ustalenia należnej osobom uprawnionym pomocy rekonwersyjnej a przede wszystkim do określenia wielkości przysługujących im środków finansowych.

Zaświadczenie firmy o uprawnieniach do szkolenia

Zaświadczenie o zakwalifikowaniu / przyjęciu / odbywaniu / ukończył kurs (studia, studium).

Przykładowa treść wpisu dowódcy jednostki wojskowej 

 Jest to dokument, który wypełnia dowódca jednostki, kierowany do Kierownika OAZ, dołączany do wniosku o przekwalifikowanie w przypadku żołnierza zawodowego będącego w służbie czynnej.

Zaświadczenie pracodawcy o praktykach. 

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierzy wysłudze lat zawodowej służby wojskowej. 

Oświadczenie Woli niezbędne, wg nowych przepisów, do ubiegania się o przekwalifikowanie podczas służby (2 lata przed odejściem)


U W A G I:

1. Przy wykonywaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu, udostępnianiu, przesyłaniu oraz przechowywaniu dokumentów rekonwersyjnych należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

2. Dokumenty wypełniać należy starannie pismem trwałym oprócz rubryk, które mogą z różnych względów ulegać zmianom - te wypełniać ołówkiem.

3. Wszystkie dokumenty w miarę możliwości, należy grupować rodzajami spraw i problemów, jednostkami (instytucjami) wojskowymi oraz latami.

4. Dokumenty rekonwersyjne, przy posiadaniu odpowiednich możliwości i zabezpieczeń mogą być prowadzone i przetwarzane w systemach komputerowych (informatycznych) oraz przekazywane pocztą elektroniczną. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie, wyłącznie na swoim szczeblu organizacyjnym, zmian w obowiązujących dokumentach, ale tylko takich, które nie będą powodowały zmniejszenia zawartych w nich informacji.

5. Oprócz obowiązujących dokumentów, zezwala się w uzasadnionych przypadkach na wprowadzanie własnych dokumentów dodatkowych i pomocniczych.

6. We wzory obowiązujących dokumentów organy rekonwersyjne wyposaża, sprawujący merytoryczny nadzór, przełożony.

7. Obowiązujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych dokumenty rekonwersyjne będą sprawdzane w czasie prowadzonych kontroli i nadzorów.

8. Do wprowadzania zmian we wzorach dokumentów upoważniony jest organ je wydający.Obowiązujące: akty prawne i wzory dokumentów rekonwersyjnych.

 

 


Gdynia (tel. 261 265 514)    oazgdynia@wp.pl

 Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni

INFORMACJE:

Aktualne oferty szkoleniowe >>>

Szkolenie jest dobrowolne, żołnierze, którzy nie chcą uczestniczyć w w/w szkoleniu powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z zajęć grupowych.

Szczegółowe informacje udziela pani Ryszarda Bartold - starszy specjalista OAZ Gdynia tel. 261 265 520 lub 723 682 007.