Strona Główna BIP Strona Główna
Sprawozdanie PM!
 

Szanowni Państwo

    Badaniem statystycznym 'PM-1' jest to roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach i objęte są nim wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

  Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

    Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

     W sprawozdaniu należy ująć:

  • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu;

  • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.

   Podczas wypełniania Działu 2 kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

    Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

  Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
   Uprzejmie proszę o odesłanie wymienionego sprawozdania na adres WKU.

    W zakresie pytań dotyczących wykonania powyższego sprawozdania proszę o kontakt
z p. Andrzejem PANEK (numer telefonu 261 536 135).

  Do pobrania:

  • Sprawozdanie PM-1   doc
  • Druga karta sprawozdania PM-1   doc
  • Wykaz imienny kierowców - operatorów   doc
  • Indeksy – ITS   pdf
  • Przykładowy wzór sprawozdania PM-1 pdf