Strona Główna BIP Strona Główna
Zwrot kosztów
 

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

 Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (tj. Dz.U.2016.1534 z późn.zm.)

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23)

3.  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.)

4.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.)

5.  Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (tj. Dz.U.2004.50.484)

§ 1
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 z późn. zm.) ma prawo wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.
§ 2
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku wzywać może w następujących przypadkach:
a)  powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;
b)  wręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
c)  wręczania, wycofania lub zmiany karty mobilizacyjnej;
d)  nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego;
e)  nadania, uchylenia lub unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
f)  nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;
g)  nadania, unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
h)  wręczenia lub wycofania karty przydziału kryzysowego;
i)  zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
j)  skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;
k)  założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;
l)  przeniesienia do rezerwy;
m)  odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;
n)  uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w przypadku, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
o)  reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
p)  mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;
r)  skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej, w tym na badania psychologiczne.
§ 3
Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2004 r. nr 50, poz. 484 z późn. zm.) (druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku Systemu Informatycznego SPIRALA – ZINT.
§ 4
W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.
§ 5
Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają te fakty swoim podpisem na obu częściach tego wezwania.
§ 6
Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 z późn .zm.), za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm).
a.  w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych procedur.
b.  do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.
§ 7
Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie  z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 2012 r., poz. przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
§ 8
1.  Wojskowy Komendant Uzupełnień koszty te zwraca na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1025, zpóźn. zm.).
2.  Kierując się tymi przepisami oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrot kosztów przejazdu dla osób wzywanych do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
a)  w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.
b)  zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia W razie załączenia biletu tylko w jedną stronę, zwrot kosztów przejazdu ustala się w wysokości dwukrotności ceny biletu w jedną stronę.
c)  w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.
d)  w uzasadnionych sytuacjach wskazanych we wniosku Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwraca koszty własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).
e)  ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej, a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl
f)  stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy .
g)  Stawkę za 1 km przebiegu, niezbędną do ustalania kwoty zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku ustala się w następującej wysokości:
0,60 zł za 1 km;
h)  zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż.
§ 9
Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje.
§ 10
W celu uzyskania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki i zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, przysługuje w wypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 m-cy od dnia, w którym osoba stawiła się na wezwanie.
§ 11
Wypełnione wnioski – oświadczenia za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu Wojskowy Komendant Uzupełnień po zatwierdzeniu przekazuje do działu finansowego JW. 1128 w Malborku celem niezwłocznego przekazania w formie bezgotówkowej osobie wezwanej:
a)  przekazem pocztowym (w przypadku braku numeru konta bankowego);
b)  przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku (oświadczeniu).
Załączniki do pobrania: