Strona Główna BIP Strona Główna
- akademie i W.S.O.
 

Akademie i Wyższe Szkoły Oficerskie

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej;
 • posiada odpowiednie wykształcenie:
  • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia;
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego;
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalistycznej dziedzinie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego;
 • nie był(a) karany(a) sądownie;
 • posiada co najmniej 18 lat;
 • zda egzamin wstępny;
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów może rozpocząć szkolenie w jednej ze szkół:

1. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
tel. 261 839 000
http://www.wat.edu.pl/
rekrutacja@wat.edu.pl

2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 525
http://www.amw.gdynia.pl/
rekrutacja@amw.gdynia.pl

3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 134
 
4. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Tel. 261 837 733
http://www.wsosp.deblin.pl/
rekrutacja@wsosp.pl

 

Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:

 • za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
 • bezpośrednio – w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
 • ankietę osobową,
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów)
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:

 • orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
 • dokumenty ewidencyjne osoby.


Zdolność fizyczną i psychiczną orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu dokumentów. Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio do komendanta Uczelni - rektora w terminie do 31 marca.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek,
 • ankieta osobowa,
 • świadectwo dojrzałości/lub dyplom magistra (równorzędny) – dla kandydatów do rocznego Studium Oficerskiego/,
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne,

a także:

 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie  rozmowy kwalifikacyjnej, np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.