Strona Główna BIP Strona Główna
- historia
 

RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w MALBORKU

Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na obszarze Prus Wschodnich woj. gdańskiego z dniem 15 września 1945 roku sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień w Malborku kat. III o zasięgu terytorialnym powiatów: Kwidzyn, Sztum, Malbork. Rejonowym Komendantem Uzupełnień zostaje mjr ENERLICH.

Od 1950 roku Rejonowa Komenda Uzupełnień przejmuje nazwę Wojskowej Komendy Rejonowej i administruje na terenie powiatów:
 • malborskiego,
 • elbląskiego,
 • sztumskiego,
 • kwidzyńskiego.
Pierwszym komendantem WKR zostaje mjr BABICZ.

W 1966 roku zostaje utworzony Powiatowy Sztab Wojskowy (szef ppłk Mieczysław STUDZIŃSKI) podporządkowany szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku. W strukturze PSzW posiadał Wydział Operacyjno – Szkoleniowy, OPBMR i dotychczasową Wojskową Komendę Rejonową (komendant kpt. Eugeniusz LITYNSKI).

Od 4 kwietnia 1966 roku rozpoczynają działalność Powiatowe Komisje Poborowe w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. W działalności szkoleniowej główny wysiłek PSzW skupiał na przygotowaniu do obrony Powiatowe Komitety Obrony Malborka i Sztumu oraz na zorganizowaniu, przygotowaniu i szkoleniu terenowych i zakładowych oddziałów samoobrony.

Wraz z reformą administracyjną w kraju z dniem 1 września 1975 r. zostaje rozformowany Powiatowy Sztab Wojskowy i przeformowany na Wojskową Komendę Uzupełnień (komendant ppłk KOCHAŃSKI) podporządkowaną szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Elblągu.

WKU wówczas w swojej strukturze organizacyjnej posiadała:
 • Sekcję Mobilizacji,
 • Sekcję Poboru i Uzupełnień,
 • Sekcję Administracji Oficerów Rezerwy,
 • Kancelarię Tajną.
Na prośbę naczelnika miasta Malbork dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego wyznacza nową siedzibę dla WKU Malbork w kompleksie koszarowym przy ul. 3 Maja 4, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Z końcem 2003 roku w ramach restrukturyzacji Terenowych Organach Administracji Wojskowej, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Malborku zostaje utworzona nowa struktura organizacyjno - etatowa:
 • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerw,
 • Wydział Poboru i Uzupełnień.
Wojskowa Komenda uzupełnień realizuje zadania w zakresie:
 • uzupełniania pokojowego wojsk,
 • administrowania rezerwami osobowymi,
 • zabezpieczenia realizację świadczeń na rzecz obrony (we współpracy z organami samorządu terytorialnego).
Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty:
 • malborski,
 • sztumski,
 • kwidzyński,
 • nowodworski,
od stycznia 2011 roku powiat:
 • tczewski.
W minionym okresie obowiązki komendantów pełnili:
 • mjr Jan ENERLICH (1946-1950),
 • mjr Andrzej BABICZ (1950-1952),
 • kpt. Edward SABAT (1952-1954),
 • kpt. Jan LUTY (1954-1955),
 • kpt. Jerzy BUDKOWSKI (1955-1959),
 • kpt. Eugeniusz LITYŃSKI (1965-1966),
 • ppłk mgr Mieczysław STUDZIŃSKI (1966-1975),
 • ppłk Stanisław KOCHAŃSKI (1975-1979),
 • ppłk mgr Zbigniew KASZAK (1979-1984),
 • ppłk Roman WIERZBA (1984-1995),
 • ppłk mgr inż. Wojciech NOWAK (1995-1997),
 • ppłk mgr inż. Czesław NAWROT 1997-2007,
 • ppłk dypl Ryszard ZIELIŃSKI (2007-2011),
 • ppłk mgr Grzegorz STAŃCZYK (2011-2013),

Od 2013 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień pełni ppłk Waldemar WUTTKA